ANORDNARE AV PERSONLIG ASSISTANS
KOOPERATIVET LOTSEN GRUNDADES 1995

NÄR DU ARBETAR MED BARN UNDER 18 ÅR

KOOPERATIVET LOTSEN KVALITETSARBETE OCH MÅL

Kooperativet Lotsens mål med barnets assistans är att ansvaret förflyttas från föräldrarna till barnet allt eftersom barnet växer, med beaktande av mognad och utveckling och i nära samarbete med barnets föräldrar. 

Kooperativet Lotsens mål är att assistansen ska anpassas till barnets och föräldrarnas behov och önskemål.

Kooperativet Lotsens mål är att genom utbildning och stödinsatser öka kunskap och förståelse i arbetet med assistans till barn, så att barnets bästa kan beaktas.

Kooperativet Lotsens kvalitetsarbete vad det gäller att möta de krav som ställs på oss som assistansanordnare för ett barn, förutsätter att det sker i samarbete med barnets föräldar och barnets personliga assistenter.

FN:S KONVENTION OM BARNS RÄTTIGHETER (BARNKONVENTIONEN)

MEDLEMSKAPMEDLEMSKAP
MEDLEMSKAP
MEDLEMSKAP
 • Alla barn har lika värde och rättigheter
 • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet
 • Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 • Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
 • Barn med fysikt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjlliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER. KORT VERSION.

FN:S KONVENTION OM BARNS RÄTTIGHETER. LÅNG VERSION.

BARNETS ASSISTANS - BARNETS MÖJLIGHETER

Den personliga assistenten är barnets möjlighet att så långt som det går kunna leva som andra barn, men barnets personliga assistenter är också föräldrarnas möjlighet att vara förälder på samma villkor som föräldrar till barn utan behov av personlig assistans. 

BARNETS BÄSTA

När åtgärder rör barn ska barnets bästa beaktas (6 a § LSS) 


Kooperativet Lotsens arbete utifrån barnets bästa förutsätter att vi som assistansanordnare verkar för att assistansen utformas på ett sådant sätt att barnets växande och frigörande främjas.

Kooperativet Lotsens personal som arbetar med barn ska ha goda kunskaper om barn och då främst om det barn man möter i sitt arbete.

Kooperativet Lotsens personal som arbetar med barn ska ha ett lyssnande och inkännande förhållningssätt och då det behövs hjälpa barnet att uttrycka sina känslor och behov.

Kooperativet Lotsen arbetar med barnets bästa genom:

 • Uppföljningssamtal och genomförandeplan en gång per år eller och efter behov
 • Utbildning till föräldrar och personliga assistenter
 • Stöd till barnet, föräldrar och barnets personliga assistenter
 • Särskilda rutiner vid rekrytering
 • Så långt som möjligt beakta barnets åsikt och önskemål vid rekrytering av personliga assistenter.
 • Samtal med barn om assistansens utformning och innehåll vid ex. uppföljningssamtal utifrån barnets ålder och mognad. Dock alltid i samarbete och med samtycke från föräldrarna